For Future Students
(in Hungarian)


Ha az ELTE-re történő jelentkezés éppen érvényes szabályaira, határidőkre, és más a felvételivel kapcsolatos adminisztratív tájékoztatókra van szüksége, ez nem a megfelelő oldal! Kérjük, kattintson ide: http://felveteli.elte.hu

Ezen az oldalon arról adunk tájékoztatást, hogy milyen módon lehet az Eötvösön olyan tanulmányokat folytatni, amelynek végén valaki azokkal a témákkal kerül közeli ismeretségbe, amelyek a Logika Tanszék profiljába tartoznak. Mik is ezek a témakörök?

Ha tehát ezek területén szeretne elmélyültebb tanulmányokat folytatni, a következő lehetőségek kínálkoznak:

Alapeset: filozófia BA + filozófia MA

 • A középiskola után az ELTE BTK Szabad Bölcsészet BA szakára adja be jelentkezését. Az első év végén a Filozófia BA szakirányt kell választania. Ebben a szakaszban a szokásos filozófiatörténeti kurzusok mellett már módja van a szóban forgó témakörökbe tartozó bevezető kurzusokat hallgatni.
 • Ezt követően jelentkezhet a filozófia diszciplináris MA képzésre.
A szabad bölcsészet BA szakon a felvételi tárgyak a következők:

az alábbiak valamelyike
+
az alábbiak valamelyike
magyar
történelem
+
angol
filozófia
francia
latin
mozgóképkultúra és médiaismeret
művészettörténet
német
olasz
orosz
spanyol

A szabad bölcsészet BA szak a következő szakirányokat foglalja magában: Filozófia, Elméleti nyelvészet, Esztétika, Filmelmélet és filmtörténet, Kommunikáció és médiatudomány, Művészettörténet. Ezek némelyike nagyon népszerű, ezért a szabad bölcsészetre a túljelentkezés magas. Ennek megfelelően, az elmúlt években a felvételi ponthatár nagyon magas volt: pl. 2008-ban 427 pont a maximális 480-ból.
A szabad bölcsészet BA szakra való jelentkezést tehát azoknak alánljuk elsősorban, akik várhatóan teljesíteni tudják magyarból vagy történelemből, illetve az ezek mellé párosítható másik felvételi tárgyból a megfelelően magas pontszámokat.

Gyakran tapasztaljuk, hogy tehetséges, megfelelő filozófiai felkészültségű jelentkezők nem érik el a szabad bölcsész szakon kialakuló magas ponthatárt, elsősorban magyarból illetve történelemből. Ezért is nyomatékosan felhívjuk a figyelmet az alternatív megoldásokra!

Más lehetőségek

A Filozófia MA képzésnek nem előfeltétele a Filozófia BA! Bármilyen BA/BSc diplomával jelentkezhet a Filozófia MA-ra, ha a felvételi követelményt teljesíti (lásd alább).
Ennek megfelelően - különös tekintettel arra, hogy a filozófia számos területén kifejezetten hasznosak bizonyos tudományos ismeretek - kínálja magát a következő megoldás:

(A) Egyéb BA/BSc szak Filozófia Minor szakkal

 • A középiskola után jelentkezzen az ELTE tetszőleges BA/BSc szakára. A szak kiválasztásánál a következő két szempontot vegye figyelembe:
  • a korábbi tanulmányi eredményei és a pillanatnyi felkészültsége alapján milyen szakon van nagyobb esélye
  • melyik tudományterület érdekli, illetve a filozófia melyik szűkebb területével szeretne a későbbiekben foglalkozni
Tehát pl. ha jó volt matematikából és szívesen tanul matematikát, és logikával vagy tudományfilozófiával, esetleg kifejezetten matematikafilozófiával szeretne foglalkozni, akkor jelentkezzen a TTK matematika BA szakára.
 • Ezen a szakon csak a major programot vegye fel, és vegye fel mellé a Filozófia minor szakot (lásd alább).
 • Ezt követően jelentkezhet a filozófia diszciplináris MA képzésre.
Matematika helyett említhettünk volna természetesen fizikát, informatikát, biológiát, pszichológiát, nyelvészetet, stb.

(B) Egyéb BA/BSc szak Filozófia minor szak nélkül

 • A középiskola után jelentkezzen az ELTE tetszőleges BA/BSc szakára, és végezze el a teljes programot (major + minor/szakirány), Az ELTE bármelyik BA/BSc programjának keretében módja van bizonyos számú filozófia kurzus elvégzésére, melyek hozzásegítik ahhoz, hogy sikeresen jelentkezzen a BTK-n a Filozófia MA szakra.
 • Ezt követően jelentkezhet a filozófia diszciplináris MA képzésre.
A Filozófia minor szak felvételével természetesen nagyobbak az esélyei a Filozófia MA szakra felvételizni, ezért az (A) megoldást ajánljuk.

A fentiekből világos, hogy a Filozófia MA szakra azok is jelentkezhetnek, akik jelenleg valamilyen - tehát nem feltétlenül filozófia - BA/BSc tanulmányaik befejezése előtt állnak, illetve a régi öt éves képzésben kapnak/kaptak diplomát.

Filozófia minor szak

Az ELTE bármelyik karán, a nem filozófia BA/BSc szakokon lehetősége van arra, hogy az összesen 180 kredites programon belül felvegye az 50 kreditnyi Filozófia Minor szakot. Ez azt jelenti, hogy a hallgatott kurzusok jelentős része, legalább 30%-a filozófia lehet. A Filozófia minor az MA programon való továbbtanulás szempontjából a filozófia BA-val azonos elbírálás alá esik.

Mivel a BA-MA rendszerű képzés ezekben az években kerül bevezetére Magyarországon, még nem minden ponton kiforrottak a játékszabályok. A Filozófia minor programra tanévenként és karonként egyelőre más-más szabályok vonatkoznak. Kérjük, felvételi szándékát minden esetben minél előbb jelezze a BTK Filozófia Intézetének a következő módon:

Töltse ki a Filozófia Intézet honlapjáról az alábbi címen elérhető űrlapot:
http://philosophy.elte.hu/filozofiaminorjelentkezes.pdf
Ezt az űrlapot kitöltve és aláírva kell eljuttatni a BTK Filozófia Intézetbe, vagy a MUK/"i" épület portájára -- az űrlap küldhető faxon is a 485-5247-es számra.

(Az űrlapon az "Alapozó tárgyak érdemjegyei" illetve a "További elvégzett filozófia tanegységek kódja és érdemjegye" rovatokat nem kell kitöltenie annak, aki nem tanult ilyen tárgyakat.)

Filozófia MA szak felvételi követelménye

Írásbeli: A jelentkezőknek be kell adniuk a korábbi filozófiai tanulmányok egy-két reprezentatív írását – közöttük szabad bölcsész alapszak filozófia, etika, illetve esztétika szakirányos végzettséggel rendelkező jelentkezők esetében a szakdolgozatot–, az MA szakdolgozat két-három oldalas tervezetét, az MA tanulmányokhoz tartozó két-három oldalas tanulmányi és kutatási tervet, és egy rövid, lista formátumú szakmai önéletrajzot. Az írásbeli vizsga pontszámát a benyújtott írásművek és dokumentumok értékelésének eredménye adja.

Szóbeli: A benyújtott reprezentatív írásművek részletes megvitatása; vizsga a velük kapcsolatos filozófiai háttérismeretekből; az MA képzési és kutatási tervhez szükséges filozófiai előképzettség felmérése; a jelentkező MA szakdolgozati tervének bemutatása és megvitatása.

További követelmény, egy középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.Philosophy Building

2008-as felvételi ponthatárok

Felvételi statisztikákrólELTE TTK és IK
felvételi 
2008